POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Výstavba nové haly pro společnost Tritón Pardubice

Typ: Pozemní stavby
Investor: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Termín stavby: 01/2021 - 12/2021

Jednalo se o přístavbu, kde se nyní nachází část výrobní a expediční. V hale jsou dále vestavby pro sociální zázemí. 

Před samotnou stavbou byly prováděny rozsáhlé zemní práce pro úpravu nivelety a zlepšení základových podmínek. 

Plocha staveniště, zejména plocha haly a parkoviště byla upravena hydraulickým pojivem. Hala je založena na pilotách, pasy a opěrné zdi jsou železobetonové monolitické, konstrukce je železobetonová PREFA, stěny jsou sendvičový panel a střecha skládaná izolace na trapézovém plechu, finální střešní krytina je folie, průmyslová podlaha je drátkobeton na štěrkové vrstvě a hydroizolaci.

Venkovní schodiště a paždíky opláštění jsou ocelové. V hale jsou venkovní a vnitřní sekční vrata, nakládací můstky, vnitřní vrata jsou opatřeny požárními roletami, vnitřní dveře jsou protipožární.

Součástí dodávky bylo vytápění truhlárny systémem kotel/výměník a radiátory, výroba a expedice jsou vytápěny plynovými zářiči.

 Systém dešťového odvodnění střechy je podvěšen pod střechou a odveden do biotopu. Biotop je umělá retenční nádrž, kam jsou svedeny dešťové vody ze střechy haly a z parkoviště, odvodnění parkoviště je řešeno systémem gravitační kanalizace svedené přes odlučovač ropných látek do podzemní retenční nádrže a do čerpací stanice odkud je přečerpávána do retence biotopu, kde hladina je nad úrovní nivelety parkoviště.

 Parkoviště a příjezdové komunikace jsou asfaltové. Část venkovních zelených ploch s biotopem jsou oploceny, břeh biotopu směrem k hale je zpevněn kamenným záhozem a vysvahovaná část zemních úprav je zpevněna zatravňovacími bloky.