2 2 POVOLEN DOWNLOAD
3 3 POVOLEN DOWNLOAD
4 4 POVOLEN DOWNLOAD
6 6 POVOLEN DOWNLOAD
7 7 POVOLEN DOWNLOAD
8 8 POVOLEN DOWNLOAD
9 9 POVOLEN DOWNLOAD
10 10 POVOLEN DOWNLOAD
11 11 POVOLEN DOWNLOAD

Stavební úpravy bytového domu č.p. 1301-1308 v ulici Mandysova, Hradec Králové

Typ: Revitalizace bytových domů
Investor: Společenství vlastníků jednotek Mandysova 1301-1308, Hradec Králové
Termín stavby: 03/2016 - 02/2017

Popis:

Realizace díla spočívala v provedení kontaktního zateplovacího systém na bázi desek EPS Grey Wall v oblasti štítů, parapetních panelů a atikového panelu tloušťky 120mm, v oblasti MIV v tloušťce 220, v oblasti lezenu v tloušťce 60mm, v oblasti podestových lodžií tl. 100 mm a v prostoru bytových lodžií v tl. 80mm. Zateplovací systém je doplněn o požární pásy z desek z minerální vaty v tloušťce 120 mm a v prostoru soklového zdiva na bázi perimetrických desek/desek z minerální vaty/ desek z EPS Grey Wall v tloušťce 60mm. Součástí stavebních prací je rovněž provedení klempířských prvků oplechování nového zateplení v místě římsy nad poslední lodžií a rovněž jsou provedeny nové okenní parapety. Pro tyto práce je použit plech s povrchovou úpravou.

Stávající lodžiové sestavy bytových lodžií byly vybourány a nahrazeny novými prvky stejného rozměru a uspořádání. Nové výplně otvorů jsou plastové – konstrukce rámů je provedena z vícekomorových plastových profilů se zasklením z tepelně izolačního dvojskla. Podlahy lodžií byly staticky zajištěny – byla provedena reprofilace poruch v krycí vrstvě výztuže desek a následně byla podlaha desky zajištěna vyrovnávací stěrkou, která vytvořila mírný spád a zajistila rovněž bezpečný podklad pro provedení stěrkové hydroizolace a následně nášlapné vrstvy z keramické dlažby s mrazuvzdornou úpravou. Stejným způsobem byla upravena rovněž podlaha podest vstupních portálů. Zde byla vybourána stávající bet. mazanina podlahy a nahrazena novou. Rovněž byly zajištěny poruchy v nosné konstrukci podest reprofilací obnažené výztuže.

Stávající zábradlí bylo demontováno a nahrazeno novými prvky. U podestových lodžií je nové zábradlí provedeno z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárového zinkování. Výplň zábradlí tvoří kovové pruty. Zábradlí bytových lodžií je provedeno z hlínových systémových profilů a výplň zábradlí tvoří bezpečnostní sklo CONEX (poloprůhledná úprava – „mléčné sklo“).

Dále proběhla revitalizace stávajících předsazených schodišť. Stávající betonové stupně byly demontovány a nahrazeny novými stupni ze žulových stupnic resp. podstupnic – s celoplošnou protiskluzovou úpravou. Stávající betonové schodnice byly staticky zajištěny (ochrana výztuže, reprofilace) a následně opatřeny novou povrchovou úpravou.

Stávající střešní plášť byl upraven zbroušením nerovností a následně na něj bylo provedeno doplnění tepelné izolace z desek EPS 100S tl. 240mm, při dodržení stávajícího spádu. Nový střešní plášť je mechanicky kotven ke stávajícímu podkladu a je tvořen PVC folií systém BROOF (t3). Součástí úpravy střechy je provedení nového oplechování všech konstrukcí procházejících střechou, zřízení nových vpustí dešťové kanalizace.

Stávající hromosvod byl demontován a po dokončení střechy proveden ve stejném uspořádání – ve stávajících trasách.

Je provedeno nové oplechování atiky. Rovněž je provedeno zateplení vnitřní svislé části atiky deskami EPS tl. 60mm.

Strop nad 1.PP/1.NP je upraven zateplením deskami z minerální vaty tl. 80 mm. Desky jsou jednostranně kašírovány.

Rozsah prací:

  • Provedení kontaktního zateplovacího systému
  • Provedení zateplení střechy vč. pochozí fólie
  • Provedení zateplení stropu suterénu
  • Částečná výměna výplní otvorů
  • Dodávka a montáž keramických a betonových dlažeb
  • Dodávka a montáž zámečnických a klempířských prvků
  • Provedení svislé a vodorovné části hromosvodu

Celková cena bez DPH: 27 670 028,- Kč